• Leden

  Bestjoer fan Hymne oktober 2013

  Kontakt: 0515 443569 of 0515 851776 of  klik op it knopke Kontakt boppe oan de side

  foarsitter: Anneke Posthuma, De Hommerts, j-posthuma@home.nl

  skriuwer: Jikke Daems-Jelsma, Snits, jiskje@home.nl

  skathâlder: Sietze Stellingwerf, Warkum, sietze.stellingwerg@gmail.com

  alg. adjunkt: Anne Walinga, Heech, atwalinga@hotmail.com

  ===================================================

  De dirigint fan Koraalorkest Hymne:

  Willem van Kooi, Wolvegea

  ===================================================

  Leden fan koraalorkest Hymne jannewaris 2023

  1. Bij, v.d. Jaap, 1e tromboane

  2. Daems-Jelsma, Jikke, bügel

  3. Ellens, Bert, 2e tromboane

  4. Epema, Willem, 2e bariton

  5. Hoek v.d., Jan Obe, 3e kornet

  6. Hoekstra, Bart, 1e kornet

  7. Maurik van Anneke, es-bas

  8. Ommen v., Fokke, 2e kornet

  9. Posthuma, Anneke, altsaks

  10. Steege v/d Froukje, 2e bügel

  11. Stellingwerf, Grietsje, 2e alt

  12. Stellingwerf, Sietze, 1e kornet

  13. Tjalsma, Durk, bastromboane

  14. Venema, Marten, baritonsaxofoan

  15. Walinga, Anne, bes-bas

  16. Wijnia, Gerrit, alt