• Leden

  Bestjoer fan Hymne oktober 2013

  Kontakt: 0515 559597 of 0513 465548 of  klik op it knopke Kontakt boppe oan de side

  foarsitter: Jaap van der Bij, Twellegea, jabikvanderbij@gmail.com

  skriuwer: Jikke Daaem-Jelsma, Snits, jiskje@home.nl

  skathâlder: Durk Tjalsma, Toppenhuzen, d.tjalsma@home.nl

  alg. adjunkt: Anne Walinga, Heech, atwalinga@hotmail.com

  PR: Anneke Posthuma, Hommerts, j-posthuma@home.nl

  ===================================================

  De dirigint fan Koraalorkest Hymne:

  – Menno Haantsjes, Bakkefean, menno@detoansetter.nl

  ===================================================

  Leden fan koraalorkest Hymne july 2011

  1. Beeksma, Auke, euphonium

  2. Bij, v.d. Jaap, tromboane

  3. Cnossen, Johan, kornet

  4. Daems-Jelsma Jikke, bügel

  5. Ellens, Bert, tromboane

   6. Epema, Willem, bariton

  7. Hoek v.d., Jan Obe, kornet

  8. Hoekstra, Bart, kornet

  9. Laag v.d., André, kornet

       10 Lanting, Kees bariton

  11 Ommen v., Fokke, kornet

  12 Posthuma, Anneke, altsaks

  13 Reinsma, Gabe, bas-es

  14 Reinsma, Alie, tenorsaks

  15 Sijbesma, Joop, kornet

  16 Steege v/d Froukje, bügel

  17 Stellingwerf, Sietze, kornet

  18 Tjalsma, Durk, bastromboane

  29 Venema, Marten, baritonsax.

  20 Walinga, Anne, bas-bes

  21 Wiersma, Meindert, tromboane

        22 Bertus Wouda, euphonium

  23 Wassenaar, Douwe, slachwurk (by konserten)

       24 Wijnia, Gerrit, alt 

  =———————=————–=—————————=——————-