• Karbrief

  Statuten Koraalorkest Hymne

  Naam en zetel
  Artikel I
  1 . De vereniging draagt de naam: KORAALORKEST HYMNE .
  2. ZíJ heeft haar zetel in de gemeente Sneek.
  Doel
  Artikel 2
  Het doel van der vereniging is het verzorgen van optredens van een koperblazersorkest en een ensemble.
  Duur
  Artikel 3
  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Lidmaatschap
  Artikel 4
  1. De vereniging kent leden.
  2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
  3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
  Artikel 5
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid
  b. door opzegging door het lid
  c. door opzegging door de vereniging
  d. door ontzetting
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende jaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  a. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of meegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen)
  c. Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.
  3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het volgende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  – Wanneer een lid daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november van enig jaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan,
  – Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben wanneer rederlijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
  4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
  5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
  Donateurs
  Artikel 6
  1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
  2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
  3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht maar wel het recht om het woord te voeren.
  Contributies
  Artikel 7
  Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  Bestuur
  Artikel 8
  1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen die uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aanwijzen.
  2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadeering stelt het aantal bestuursleden vast, met dien verstande dat dit altijd een oneven aantal zal dienen te zijn.
  3. Bestuursleden kunnen ten allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of onslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
  5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maxmaal vier jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is drie maal onmiddellijk herbenoembaar.
  6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
  7. Op de vergaderingen en besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 t/m 13 zoveel mogelijk van toepassing.
  8. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  a. Ingevolge beëindiging van de zittingsduur
  b. Ingevolge ontslag als bedoeld in art. 8 lid 3
  c. Ingevolge het zelf ontslag nemen’
  d. Ingevolge overlijden
  e. Ingevolge faillissement, surséance van betaling danwel het vallen onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
  f. Ingeval het bestuurslid niet meer de vrije beschikking of beheer over zijn goederen heeft
  Artikel 9
  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
  2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling door een schuld van een ander verbindt.
  Artikel 10
  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
  2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen mer de secretaris of de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
  Algemene Ledenvergadering
  Artikel 11
  De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
  Artikel 12
  1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een gescorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
  2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
  3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden ook al zijn zij niet in de vergadering aanwezig heeft kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
  4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
  5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meeerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij stakingvan stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen zo nodig na tussenstemming.
  Artikel 13
  1. De Algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in de leiding.
  2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitleg van een stemming is beslissend. Hezelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
  Artikel 14
  1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadring over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichting nakomen.
  2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accoutant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
  3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
  4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
  5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
  Artikel 15
  1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
  2. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid drie bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
  3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
  Statutenwijziging
  Artikel 16
  1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op de daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
  3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is of vertegenwoordigd is.
  4. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten mits met een meerderheid van temninste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze tweede vergadering kan evenwel niet binnen een week na de eerste worden gehouden en dient na de eerste vergadering bij afzonderlijke oproepingsbrief te worden opgeroepen.
  5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
  6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de wijziging luiden neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
  Ontbinding en vereffening
  Artikel 17
  1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 3 en 5 is van overeenkomstige toepasing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
  2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
  3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
  4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoed de woorden “IN LIQUIDATIE”.
  5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanweizg zijn.
  6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
  Reglementen
  Artikel 18
  1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
  2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
  3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
  Slotbepaling
  Artikel 19
  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  Slotverklaring
  Getekend op 23 december 2003 in Sneek.

  —————————————————————————————————————————

  Huishoudelijk reglement van Koraalorkest Hymne

  Doelstelling van het orkest: het  beoefenen en uitvoeren van muziek met name in het genre koralen, koraalvariaties, koraalarrangementen en karakterstukken.

  Artikel  1.

  Leden

  Leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Leden dienen de  doelstelling van het orkest te onderschrijven.

  Artikel 2.

  Het bestuur

  Het bestuur bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 personen. De ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast met dien verstande dat dit altijd een oneven aantal dient te  zijn. De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit leden van de vereniging benoemd. Het bestuur draagt zorg voor het naleven van de statuten , van het huishoudelijk reglement en de uitvoering van genomen besluiten. Het bestuur is voor de uitvoering van haar taken verantwoording  verschuldigd aan de ledenvergadering.

  Artikel 3.

  Het dagelijks bestuur

  De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij zijn belast met de behandeling en afhandeling van alle zaken die tot de dagelijkse behartiging c.q. belangen van de vereniging behoren.

  Artikel  4.

  De voorzitter

  De voorzitter  waakt over de verenigingsbelangen in de ruimste zin van het woord. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de op de vergadering genomen besluiten, het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

  Artikel 5.

  De secretaris.

  De secretaris is belast met het voeren van correspondentie. Hij stelt de notulen samen en maakt het jaarverslag op. Hij verricht alle werkzaamheden, welke geacht kunnen worden tot zijn functie te behoren.

  Artikel 6.

  De penningmeester.

  De penningmeester ontvangt alle gelden en doet alle betalingen en houdt hiervan boek. Hij stelt jaarlijks het financieel verslag samen en ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar (boekjaar is kalenderjaar). De contributie wordt per boekjaar voor een volgend jaar vastgesteld.

  Hij is verantwoordelijk voor een goed beheer van de geldmiddelen en is verplicht na afsluiting van ieder boekjaar aan de kascommissie inzage te geven van alle bescheiden die voor een kascontrole nodig zijn. Indien nodig kan hij zich door een terzake kundige uit de vereniging of buiten de vereniging laten bijstaan

  Bij de overdracht van zijn functie sluit hij de boeken af. Daarna is de kascommissie verplicht de boeken met alle daarbij behorende bescheiden te controleren. Na verslag aan en akkoord bevinding door de ledenvergadering kan overdracht van de functie plaatsvinden.

  Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten laste van de vereniging kan uitsluitend door de penningmeester gedaan worden en mag per keer niet meer dan € 1000,- niet te boven gaan, tenzij dit een uitvoering van een besluit van het bestuur of de ledenvergadering betreft.

  Artikel 7.

  De bibliothecaris

  De bibliothecaris beheert de muziekbibliotheek. Hij legt een inventarisatielijst aan en houdt deze bij. Hij houdt een wakend oog op de aan de leden of derden in bruikleen verstrekte bladmuziek. Hij is verantwoordelijk voor het goed op orde houden van de bibliotheek.

  Een bibliothecaris hoeft geen bestuurslid te zijn en kan zich laten bijstaan door een lid van de vereniging.

  Artikel 8.

  Vervangende bestuursleden

  Door het bestuur worden in onderling overleg plaatsvervangers voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vastgesteld.. Zij treden in deze functies op indien dat wenselijk of noodzakelijk is. Bij vervanging van de penningmeester is de bepaling voor overdracht van artikel 6 van kracht.

  Artikel 9.

  De bestuursvergaderingen

  Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee van de bestuursleden dit nodig achten.

  Artikel 10.

  Ledenvergadering.

  Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo vaak dit wenselijk of verplicht is. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering(jaarvergadering) gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van een boekjaar. De oproeping geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van tenminste 7 dagen waarbij de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

  In de algemene jaarvergadering zal onder meer worden behandeld:

  1. De notulen van de vorige ledenvergadering
  2. Het jaarverslag van de secretaris
  3. Het jaarverslag van de penningmeester
  4. Het verslag van de kascontrolecommissie
  5. De benoeming van de nieuwe kascommissie
  6. De concept begroting
  7. De vaststelling van de contributie
  8. De periodieke bestuursverkiezing
  9. Het activiteitenprogramma voor het komende jaar
  10. Rondvraag.

  Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering akkoord gaat bij acclamatie een benoeming of functie te honoreren. Over zakelijke aangelegenheden kan mondeling worden gestemd.

  Artikel 11.

  Verkiezing van bestuursleden

  Jaarlijks treden een of meerdere bestuursleden  af volgens een daarvoor door het bestuur opgezet rooster met dien verstande dat de zittingsduur van een bestuurslid maximaal 4 jaar duurt. Een aftredend bestuurslid is maximaal 3 maal onmiddellijk herbenoembaar. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering  op voordracht van het bestuur. Voor de aanvang van de ledenvergadering kunnen 10 of meer leden van de vereniging andere kandidaten voor bestuurslid aandragen.

  Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het bestuur komt bij verkiezingen de bepalingen van de statuten in art. 12 en 13 na.

  Artikel  12.

  De kascommissie

  De ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk zestig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden. Deze mogen geen deel uitmaken van het bestuur. het bstuur is verplicht aan de commissie alle relevante gevraagde informatie te verstrekken. Zo nodig kan zij zich door deskundigen laten bijstaan. De commissie brengt verslag van de bevindingen uit op de jaarvergadering.

  Artikel 13.

  De dirigent

  De muzikale leiding berust bij de dirigent. Hij leidt de repetities en optredens van het orkest. De dirigent is adviseur van het bestuur en woont in die hoedanigheid de bestuursvergaderingen bij. De dirigent adviseert het bestuur bij toetreding en ontzetting van leden, bij de gewenste samenstelling van het orkest, bij het gewenste repertoire en alle voorgestelde optredens. Bij verhindering van de dirigent wordt door het bestuur een plaatsvervanger aangewezen. Voor een definitieve vervanging van de dirigent is een  besluit van de ledenvergadering nodig.

  De dirigent kan alleen onder opgaaf van redenen worden geschorst of ontslagen na een besluit van ledenvergadering  met een twee/derde meerderheid van de stemmen. Hierbij wordt de gestelde procedure van art. 8 lid  3 en 4 gevolgd.

  Het bestuur is bevoegd op advies van de dirigent een solist, gastspeler of gastmuzikant te laten deelnemen aan uitvoeringen en/of voorbereidende repetities.

  Artikel 14.

  Repetities

  Als regel wordt eens per week een repetitie gehouden. Op voorstel van de dirigent kunnen, in goed overleg met  bestuur en leden, extra repetities en/ of sectierepetities plaatsvinden. Van leden wordt verwacht dat zij de repetities trouw bezoeken en de aanwijzigingen van de dirigent opvolgen. Afmeldingen voor een repetitie worden tijdig  aan het bestuur of dirigent doorgegeven..

  Artikel 15.

  Repertoire

  Het muziekrepertoire voor repetitie optredens wordt door de dirigent, in overleg met het bestuur vastgesteld. Leden kunnen te allen tijde suggesties voor te spelen nummers bij de dirigent aandragen.

  Artikel 16.

  Verstrekken van muziek aan leden

  De te spelen muzieknummers worden kosteloos aan de leden ter beschikking gesteld.. De leden zijn verplicht deze nummers in goede staat te houden en op eerste aanzegging van de bibliothecaris of bestuur, in te leveren.

  Artikel 17.

  Instrumenten

  De instrumenten van de leden zijn eigendom van de leden zelf, òf eigendom van Hymne, òf  eigendom van een andere muziekvereniging. Indien buiten de schuld van de gebruiker van een instrument een reparatie noodzakelijk is, kan het bestuur, afhankelijk van de reparatiekosten een financiele bijdrage toekennen. Het onderhoud van instrumenten kan ten laste van de vereniging komen voorzover het lid geen lid van een andere muziekvereniging is.  In alle gevallen dient hierover vooraf met het bestuur te worden overlegd voor goedkeuring..

  Mocht de vereniging zelf muziekinstrumenten gaan aanschaffen dan zullen de voorwaarden voor bruikleen tussen het lid en het bestuur worden geregeld.

  Een nieuw instrument kan, na overleg met het bestuur via de vereniging (met korting) worden aangeschaft. Het netto te betalen bedrag  dient door het betreffende lid, vooraf aan de aankoop aan de vereniging te worden overgemaakt.

  Artikel 18.

  Lidmaatschap

  Nieuwe leden kunnen alleen toetreden als dit past binnen de gewenste samenstelling van het orkest. Het lidmaatschap begint na overeenstemming hierover met het bestuur en eindigt bij opzegging door het lid of door ontzetting door de vereniging. Hierover worden in goed overleg afspraken gemaakt. Mocht dat niet lukken dan wordt conform de bepalingen in art. 4 en 5 van de statuten gehandeld.

  Artikel 19

  Donateurs.

  Donateurs, voorzover de vereniging deze heeft ontvangen eens per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een concert..

  Artikel  20.

  Overige bijzonderheden

  Bij strijdigheid tussen het gestelde in het huishoudelijk reglement en de statuten worden de bepalingen van de statuten gehanteerd. In alle gevallen waarin het reglement en de statuten van de vereniging niet voorziet, beslist de ledenvergadering. Het bestuur legt hierover, op verzoek  van leden verantwoording af aan de ledenvergadering.

  Artikel 21

  Goedkeuring

  Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de ledenvergadering d.d. 6 juni 2005. Aangepast aan de statuten op 11 febr. 2013.