• Cd Bestelle

  Koraalorkest Hymne hat  trije CD’s makke:

  De earste is fan 2006 en hie noch gjin namme, dizze is útferkocht

  De twadde fan 2008 krige de namme: Oan Jo de Lof. Dêr hawwe wy noch wol wat fan.

  De trêde is fan 2011 en hjit Hymne yn konsert mei Judith Sportel

  Hine e hine

  Wolle jo in cd fan Hymne bestelle?

  Folje hjir jo adres gegevens yn mei jo E-post adres. In meiwurker fan Hymne sil kontakt mei jo sykje. Set der eefkes by of jo de twadde of de tredde ha wolle (de earste is útferkocht). Ien CD kostet € 10, twa foar € 15. As jo it bedrach + € 2,50 portokosten oermeitsje op de rekken fan de ponghâlder fan Koraalorkest Hymne nr. NL32INGB0004508004 dan stjoere wy jo de CD ta.

   Jo Namme

   Jo E-post adres

   Underwerp

   Jo berjocht