• Festival S’fean op 14 oktober 2015

  Posted on september 25th, 2015 Jaap No comments

  1. Gezang 14 – Johannes Gijsbertus Bastiaans / arr. Jan de Jong
  2. Hine e Hine – New Zealand trad. / arr. Peter Graham
  3. Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré / arr. Willy Hautvast
  4. The Prince of Denmark´s March – Jeremiah Clarke / arr. Roelof Bakker
  5. It Korps (Het Dorp) – Jean Ferrat / arr. Pascal Mathieu
  zang: Ruurd Walinga

 • Krystfiering fan PCOB Snits

  Posted on september 25th, 2015 Jaap No comments

  It tema is dit jier: “Te moai om wier te wêzen….”

  It programma:
  1. Inleidende muziek, voor 14.30: Hymne

  2. Opening

  3. Samenzang

  4. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  5. Meditatie door Ds Buijs, rond bovengenoemd thema; inclusief Bijbellezing(en) 10 – 15 minuten.

  6. Muziek, Hymne. Dit leidt mogelijk de nu volgende Samenzang in. Ongeveer 10 minuten.

  7. Samenzang.

  8. PAUZE

  9. Samenzang

  10. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  11. Gedicht of korte audiovisuele presentatie / beamer, Ds Buijs

  12. Muziek door Hymne, ongeveer 10 minuten

  13. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  14. Slotwoord

  15. Samenzang: Ere zij God

  16. Bij verlaten van de kerk speelt Hymne.

 • Famylje Van de Laag sjongent en spyljend yn De Ryp (NH)

  Posted on juni 1st, 2015 Jaap No comments

  Hjirûnder twa filmkes fan it Van der Laagensemble en fan it Van der Laagkoar. Eefkes op de link klikke en de filmkes ferskine.

  Fam. van der Laag speelt Groot is uw Trouw o Heer1.

  m. van der Laag zingt Prijs de Heer mijn ziel

 • Plenning Hymne oant de fakânsje 2015

  Posted on april 28th, 2015 Jaap No comments

  datumplan

  27 april keningsdei Gjin repetysje
  4 maaie deadebetinking Gjin repetysje
  11 maaie repetysje
  14 maaie himelfeartsdei 9.30 spylje yn Heech
  18 maaie repetysje
  25 maaie pinkstermoandei Gjin repetysje
  26 maaie Ekstra repetysje i.f.m. túntsjinst
  31 maaie túntsjinst Eksmoarre
  1 juny gjin repetysje
  8 juny repetysje
  12 juny troutsjinst Ljouwert
  13 juny-24 aug. fakânsje
  24 aug. Ein fan de fakânsje Repetysje yn Advendogebouw

  NB 1. de skoallen begjinne dit jier wer op 17 augustus
  2. oer 1 juny moatte wy it noch mar eefkes ha

 • 11e Krystkonsert fan Koraalorkest Hymne

  Posted on december 4th, 2014 Jaap No comments

  It 11e Krystkonsert fan Koraalorkest Hymne û.l.f. Roelof Bakker yn de Martinitsjerke fan Snits is wêr op de lêste snein foar de krystdagen: 21 des. om 15.30 oant 16.45.

  Dizze kear mei meiwurking fan it Interkerkelijk Mannenkoor Drachten û.l.f. Harm van der Meer. Orkest en koar biede in tige ôfwikseljend programma fan âlde bekende en minder bekende meldijen út ferskate lannen. Sa steane der wurken fan Bach, Händel en Bradsburry op it programma en dêr njonken wat tichterby hûs fan Ferwerda en Klaas Jan Mulder. Fansels wurde de harkers ek útnoege om in tal bekendere lieten mei te sjongen. De tagong is fergees en by de útgong is der in kollekte om de ûnkosten te dekken.

  It earste nûmer fan de hijste CD fan it IMD:

  01. De hemelen juichen

 • Joazef yn Kollumersweach

  Posted on april 25th, 2013 Jaap No comments

  Snein 2 juni om 19.30 oere wurdt yn de Griff. tsjerke fan Kollumersweach (Foarwei 97) It Wûndermearke fan Joazef foar de trêde kear útfierd.

  Hjirûnder stiet mear oer dit sjong- en muzykferhaal dat skreaun en komponearre is troch de dirigint fan Koraalorkest Hymne, Jan Brens fan Snits.

  As der op oare plakken belangstelling is foar in útfiering dan hearre wy dat graach. Nim dan kontakt op mei de skriuwer fan Hymne: jabikvanderbij@home.nl. Belje mei ek: 0515 559597.


 • Konsert HYMNE en Krystkoar 2012

  Posted on december 10th, 2012 Jaap No comments

  Op snein 23 des. om 15.30 oere hâldt koraalorkest “Hymne” û.l.f. dirigent/saxofonist Jan Brens it jierlikse krystkonsert yn de Martinitsjerke fan Snits. It grutte krystkoar fan rom 120 leden hat als basis it Súdwestkoar, oanfolle mei leafhawwers fan ferskate koaren út Snits en omjouwing. It koar hat oefene  op in 9-tal krystwurken. As koarsolisten wurkje mei Mario van der Werf út Snits en Theo van de Logt út Warkum. De begelieding op piano is yn hannen fan Jan Moens út Luttelgeest.

  HYMNE hat njonken de tradisjonele wurken fan û.o. Jacob de Haan, in pear nije krystbewurkingen, lykas fan it ferneamde “Cantique de Noël” en  it “Still a Bach Christmas” yn in bewurking fan de dirigint. Ek it mienskiplik sjongen wurdt troch it orkest begelaad. Slachwurker Sjoerd Osinga út Jiskenhuzen begeliedt HYMNE op slachwurk (pauken, drumstel, buisklokken).

  It krystkoar lit inkele bysûndere wurken hearre, û.o. “Adiemus” en “A la Berline Postiljon”, fan Herman van Veen, beide yn in bewurking fan Jan Brens. It grutte koar sjongt ek op krystjûn (24 des.) yn de hal fan it Antonius Sikehûs by de tradisjonele krystnachttsjinst om 19.30 oere, m.m.v. sopraan Monique Topeeters út Warkum.

  De manlike solisten sjonge soli yn “The day you sang this song”, en “Hallelujah” fan Leonard Cohen, yn ‘e mande mei koor en publyk.

  De tagong fan dit tige ôfwikseljende konsert is fergees. Wol is der in kollekte by de útgong.

 • “It wûndermearke fan Joazef”

  Posted on februari 20th, 2012 Jaap No comments

 • Krystkonsert “Hymne” mei it “Krystkoar 2011”

  Posted on december 1st, 2011 Jaap No comments

  Koraalorkest HYMNE hâldt syn tradisjonele krystkonsert op snein 18 des.  om 15.30 oere yn de Martinitsjerke fan Snits. Ek dit jier is der wer in grut krystkoar  foarme dat bestiet út leden fan it “Súdwestkoor”, oanfolle mei sangleafhawwers út de gemeente Súdwest-Fryslân. It gehiel stiet ûnder leiding van dirigent/saxofoanist Jan Brens út Snits.

  As gebaar nei syn publyk binne de konserten fan Hymne op sneintemiddeis altyd fergees. It is sûnt de oprjochting al wer de njoggende kear dat it orkest op de snein foar de krystdagen in krystkonsert jout.

  De 32 leden fan it orkest komme út in 20-tal plakken yn ús provinsje. Alle jierren wurket Hymne mei oan sa’n 15 evenemínten: fan konserten, betinkings oant tsjerketsjnsten.

  De lêste 5 jier krije de leafhawwers fan sjongen út de Súdwesthoeke fan Fryslân de kâns om yn in grut koar mei te sjongen. Yn in 5-tal repetysjes binne dit kear 11 krystlieten ynstudearre.

  Ofwikseljend wurde âlde en nije lieten útfierd mei orkest en mienskiplik sjongen. HYMNE spilet in pear wurken fan Jacob de Haan,  û.o. “Der Mond ist aufgegangen” en “Ich steh an Deiner Krippen her”. Dêrnjonken lit it orkest in pear bewurkings fan de dirigint hearre: “European Christmas”, “Licht dat ons aanstoot in de morgen” en “Panis Angelicus”.

  It “krystkoar 2010” mei mear as 100 leden sjongt mei HYMNE  “Peace like a River”. Fansels krije ek de âlde fertroude lieten rom omtinken.

  Om de kosten te dekken is der by it útgean in kollekte.

 • Trijelûk-konsert yn Boalsert

  Posted on oktober 19th, 2011 Jaap No comments

  Koraalorkest Hymne, Hinsz-oargel en “Keppelfeest”

  Koraalorkest Hymne û.l.f. dirigint/saksofoanist Jan Brens út Snits jout op snein 30 oktober om 15.30 oere yn de Martinitsjerke fan Boalsert in “trijelûk-konsert”. Dêrmei wurde twa eleminten oan elkoar ferbûn troch oargel en orkest: it Keppelfeest (60-jier nei Kneppelfreed) en Herfoarmingsdei (30 okt.).

   –        Tidens it konsert sille lieten út de op ‘e nij útjûne bondel fan Fedde Schurer syn “Gitaar by it boek” spile, songen en foardroegen wurde. De lieten binne op muzyk setten troch û.o.  Hindrik van der Meer en Jan de Jong. Op dizze middei wurde “Manna” en “It gebed fan Habakuk” mei elkoar songen ûnder begelieding fan Hymne.

  –        Frou Anne Visser deklamearret inkele gedichten út de nije bondel dy’t dizze middei ek te krijen is by de Fryske Boekeklub achter yn de tsjerke.  

  –        Jan Moens út Luttelgeest spilet mei Hymne in 5-tal wurken op it ferneamde Hinsz-oargel út 1781, û.o.  “Tollite hostias” fan Camille Saint Saëns en “Finale” fan N.J.Lemmens.

  –        It  “Lascia ch’io pianga” (liet fan de frijheid) wurdt spile troch oargel, orkest en saksofoan.

  –        Yn ferbân mei de herfoarmingsdei (31okt.) sil in bewurking fan dirigint Jan Brens fan it Lutherliet “In sterke festing is ús God” te hearren wêze. It arrangemint  is bedoeld foar orkest, oargel en publyk.

  Foar de takomst: op 15 april 2012 komt de nije CD van “Hymne” út mei in presintaaasje yn de Martinitsjerke fan Boalsert.  Meiwurking oan de CD en de presintaasje jouwe de bekende sopraan Judith Sportel en oargelist Jan Moens yn een ôfwikseljend programma mei bysûndere wurken foar sopraan en orkest.

   It Programma foar 30 oktober

  1. HYMNE: “Spirit of the living God”-trad. / arr. Jan Brens
  2. Deklamaasje: ”Gods wet komt út de donkerheid” – Fedde Schurer
  3. Gearsang mei HYMNE: “Manna”- tekst Fedde Schurer  – muzyk Hindrik van der Meer
  4. HYMNE + oargel:“Tollite hostias”- Cam.Saint Saëns/arr.Kaspersma
  5. Oargelsolo: “Mars”-G.F.Händel
  6. HYMNE: “Graduale ”út “ Sacred Music” – Anton Bruckner
  7. Deklamaasje:”God en de Keizer”- Fedde Schurer
  8. HYMNE + oargel/saxello: “Lascia ch’io pianga” – G.F.Händel
  9. Gearsang mei HYMNE: “Gebed fan Habakuk”- tekst Fedde Schurer – muzyk Jan Brens
  10. HYMNE + oargel: “Finale”- N.J.Lemmens
  11. Deklamaasje: “De skriftgelearden” – Fedde Schurer
  12. HYMNE: “Lead me Lord” – S.S.Wesley / arr. Jan Brens
  13. HYMNE + oargel: “Peace like a river” –
  14. Deklamaasje: “Sizzen is neat” – Fedde Schurer
  15. HYMNE + oargel: “Luther Koraal” – arr. Jan Brens
  16. HYMNE: “Evening Song”- arr. Jan de Haan

   De tagong fan beide konserten is fergees. Nei ôfrin is der in kollekte om de kosten te dekken.

  ——————————————————————————————–

  Ha jo nocht om mei te spyljen by Hymne?

  Wy kinne noch wol in pear kornetblazers brûke.

  Skriuw eefkes in meeltsje troch yn de menubalke boppe  “Kontakt” oan te klikken.

  ——————————————————————————————–