• Hjerstkonsert

    Posted on oktober 10th, 2019 Jaap No comments

    De foto op de affysje is twa jier lyn makke fan it konsert dat Koraalorkest Hymne en it Regenboogkoor yn de Sudertsjerke yn Drachten jûn ha. It selde konsert wie ek útfierd yn Snits. Dat hat sa goed foldien dat wy ek dit jier wer twa kear in konsert jouwe: ien yn Snits en ien yn Drachten. Deselde foto stiet in lyts eintsje leger in bytsje grutter.

    De foto is makke troch de fêste fotograaf fan Hymne: Jan Daems.