• Ofskied Roelof Bakker

    Posted on februari 5th, 2018 Jaap No comments

    Op 28 jannewaris hie Hymne it lêste konsert û.l.f. Roelof Bakker. It wie in prachtich konsert mei it Regenboogkoot út Drachten yn de Sudertjerke, ornearren de oanwêzigen. Foar ús in kreaze ôfsluting fan de fjouwer jier mei Roelof as dirigint. Fan ponghâlder Durk Tjalsma krige Roelof in dikke rolade mei nei hûs. In wike earder hiene wy as korps al ôfskied nommen. Mei tankwurden foar wat Roelof dien hat foar Hymne.

    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-