• Krystkonsert Martinitsjerke

  Posted on december 8th, 2015 Jaap No comments

  Programma:

  Hymne:

  v  Yntrade: In Excelsis Deo – arr. Nicolai

  v  Wolkom troch de foarsitter fan “Hymne”, de hear L. Knobbe

  v  Mei elkoar sjonge: Komt allen tezamen (Liet 138: 1, 2, 4)

  v  Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré / arr. Willy Hautvast

  Gospelkoor Signalen

  v  Gracious good Shepherd – Vanessa Williams / arr. Wilco Kloosterman

  v  Child of peace and love – Herb Krombach & Stan Pethel

  v  God rest ye merry gentlemen – Traditional / arr. Jan Willem van Delft & Rob Buis

  v  When love was born – Bernie Herms, Stephanie Lewis & Mark Schults / arr. Robert Sterling

  Hymne:

  v  Muzikaal intermezzo op saxofoan troch Edith Bakker

  v  Gelobet seist du, Jesu Christ – Johann Sebastian Bach (nr.51)

  v  Mei elkoar sjonge: Dêrjinsen yn it bûthús

  v  Chrismas Fantasy – Jan de Haan

  Gospelkoor Signalen

  v  Go tell it on the mountain – Traditional

  v  Ik kniel aan Uwe kribbe neer – J.S. Bach

  Signalen en Hymne:

  v  Jesus remember me – J. Berthier (Taizé bundel)

  Signalen:

  v  Gonna trust in God – Steve Earl / arr. Wilco Kloosterman

  Hymne

  v  Twa Ingelske Krysthymnes:

  – See amid the winter snow

  Hanover

  v  Blessings in Christmas – Korean Traditional / arr. Dean Jones

  v  Heerlijk klonk het lied der eng’len – arr. Jan Brens

  v  Mei elkoar sjonge: Hoor de englen zingen de eer

  v  Slotwurd troch de foarsitter fan  “Hymne”, de hear L. Knobbe

  By it útgean spilet  “Hymne” For unto us (út de “Messiah”)