• Konsert HYMNE en Krystkoar 2012

  Posted on december 10th, 2012 Jaap No comments

  Op snein 23 des. om 15.30 oere hâldt koraalorkest “Hymne” û.l.f. dirigent/saxofonist Jan Brens it jierlikse krystkonsert yn de Martinitsjerke fan Snits. It grutte krystkoar fan rom 120 leden hat als basis it Súdwestkoar, oanfolle mei leafhawwers fan ferskate koaren út Snits en omjouwing. It koar hat oefene  op in 9-tal krystwurken. As koarsolisten wurkje mei Mario van der Werf út Snits en Theo van de Logt út Warkum. De begelieding op piano is yn hannen fan Jan Moens út Luttelgeest.

  HYMNE hat njonken de tradisjonele wurken fan û.o. Jacob de Haan, in pear nije krystbewurkingen, lykas fan it ferneamde “Cantique de Noël” en  it “Still a Bach Christmas” yn in bewurking fan de dirigint. Ek it mienskiplik sjongen wurdt troch it orkest begelaad. Slachwurker Sjoerd Osinga út Jiskenhuzen begeliedt HYMNE op slachwurk (pauken, drumstel, buisklokken).

  It krystkoar lit inkele bysûndere wurken hearre, û.o. “Adiemus” en “A la Berline Postiljon”, fan Herman van Veen, beide yn in bewurking fan Jan Brens. It grutte koar sjongt ek op krystjûn (24 des.) yn de hal fan it Antonius Sikehûs by de tradisjonele krystnachttsjinst om 19.30 oere, m.m.v. sopraan Monique Topeeters út Warkum.

  De manlike solisten sjonge soli yn “The day you sang this song”, en “Hallelujah” fan Leonard Cohen, yn ‘e mande mei koor en publyk.

  De tagong fan dit tige ôfwikseljende konsert is fergees. Wol is der in kollekte by de útgong.

 • Krystkonsert 2012

  Posted on december 4th, 2012 Jaap No comments

  Koraalorkest Hymne

  m.m.f.
  KRYSTKOAR 2012
  solosang Mario van der Werf
  en Theo van de Logt
  pianist/organist Jan Moens
  algehiele muzikale lieding Jan Brens

  snein 23 desimber 2012
  yn de Martinitsjerke
  te Snits
  15.30 oere
  Tagong fergees (kollekte)