• Start fan it blaasseizoen

    Posted on augustus 29th, 2010 Jaap No comments

    Hymne is al wer los. Op 16 augustus wie de earste rippetysje en op 20 augustus waard in oade oan it breidspear Van Ommen yn Heech brocht omdat se 40 jier troud wiene.
    Op 28 augustus wie it jierlikse boatreiske. Froukje hat hat dêr wat foto’s fan makke (sjoch it filmke).