• Leden

  Bestjoer fan Hymne oktober 2013

  Kontakt: 0515 559597 of 0513 465548 of  klik op it knopke Kontakt boppe oan de side

  foarsitter: Jaap van der Bij, Twellegea, jabikvanderbij@gmail.com

  skriuwer: Jikke Daaem-Jelsma, Snits, jiskje@home.nl

  skathâlder: Durk Tjalsma, Toppenhuzen, d.tjalsma@home.nl

  alg. adjunkt: Anne Walinga, Heech, atwalinga@hotmail.com

  PR: Anneke Posthuma, Hommerts, j-posthuma@home.nl

  ===================================================

  De dirigint fan Koraalorkest Hymne:

  - Menno Haantsjes, Nijbeets, menno@detoansetter.nl

  ===================================================

  Leden fan koraalorkest Hymne july 2011

  1. Breimer, Gerben, euphonium,

  2. Bij, v.d. Jaap, trombône,

  3. Daems-Jelsma Jikke, bugel,

  4. Hoek v.d., Jan Obe, kornet,

  5. Jong de, Franke, bas-es,

  6. Jong de, Jappie, euphonium,

  (7. Laag v.d., André, kornet,

  8. Molenaar, Julia, sopr-saks, l

  9 Ommen v., Fokke, kornet,

  10 Posthuma, Anneke, tenoarsaks,

  11 Reinsma, Gabe, bas-es,

  12 Reinsma, Alie, tenorsaks,

  13 Rinzema, Jan, alt,

  14 Steege v/d Froukje, bugel,

  15 Stellingwerf, Sietze, kornet,

  16 Tjalsma, Durk, bastromb.,

  17 Tjalsma, Harmen, euphonium,

  18 Venema, Marten, baritonsax.,

  19 Jelly de Vries-Breimer, alt-saks,

  20 Walinga, Anne, bas-bes,

  21 Wiersma, Meindert, trombone,

  22 Wijnia, Gerrit, alt,

  (23 Wouda, Bertus, euphonium,

  25 Osinga, Sjoerd, slachwurk (by konserten)

  =———————=————–=—————————=——————-