• Leden

  Bestjoer fan Hymne oktober 2013

  Kontakt: 0515 559597 of 0513 465548 of  klik op it knopke Kontakt boppe oan de side

  foarsitter: Jaap van der Bij, Twellegea, jabikvanderbij@gmail.com

  skriuwer: Jikke Daaem-Jelsma, Snits, jiskje@home.nl

  skathâlder: Durk Tjalsma, Toppenhuzen, d.tjalsma@home.nl

  alg. adjunkt: Anne Walinga, Heech, atwalinga@hotmail.com

  PR: Anneke Posthuma, Hommerts, j-posthuma@home.nl

  ===================================================

  De dirigint fan Koraalorkest Hymne:

  - Menno Haantsjes, Bakkefean, menno@detoansetter.nl

  ===================================================

  Leden fan koraalorkest Hymne july 2011

  1. Beeksma, Auke, Euphonium

  2. Breimer, Gerben, euphonium,

  3. Bij, v.d. Jaap, tromboane

  4. Daems-Jelsma Jikke, bügel

  5. Ellens, Bert, tromboane

  6. Hoek v.d., Jan Obe, kornet

  7. Hoekstra, Bart, kornet

  8. Jong de, Franke, bas-es

  9. Jong de, Jappie, euphonium

  10 Laag v.d., André, kornet

  11 Molenaar, Julia, sopr-saks

  12 Ommen v., Fokke, kornet

  13 Posthuma, Anneke, altsaks

  14 Reinsma, Gabe, bas-es

  15 Reinsma, Alie, tenorsaks

  16 Sijbesma, Joop, kornet

  17 Steege v/d Froukje, bügel

  18 Stellingwerf, Sietze, kornet

  19 Tjalsma, Durk, bastromboane

  20 Tjalsma, Harmen, euphonium

  21 Venema, Marten, baritonsax.

  22 Jelly de Vries-Breimer, alt-saks

  23 Walinga, Anne, bas-bes

  24 Wiersma, Meindert, tromboane

  25 Wijnia, Gerrit, alt

  26 Osinga, Sjoerd, slachwurk (by konserten)

  =———————=————–=—————————=——————-