• Plenning Hymne oant de fakânsje 2015

    Posted on april 28th, 2015 Jaap No comments

    datumplan

    27 april keningsdei Gjin repetysje
    4 maaie deadebetinking Gjin repetysje
    11 maaie repetysje
    14 maaie himelfeartsdei 9.30 spylje yn Heech
    18 maaie repetysje
    25 maaie pinkstermoandei Gjin repetysje
    26 maaie Ekstra repetysje i.f.m. túntsjinst
    31 maaie túntsjinst Eksmoarre
    1 juny gjin repetysje
    8 juny repetysje
    12 juny troutsjinst Ljouwert
    13 juny-24 aug. fakânsje
    24 aug. Ein fan de fakânsje Repetysje yn Advendogebouw

    NB 1. de skoallen begjinne dit jier wer op 17 augustus
    2. oer 1 juny moatte wy it noch mar eefkes ha