• Jubileumkonsert fan Hymne

  Posted on augustus 13th, 2013 Jaap 3 comments

  Op 6 oktober 2013 om 16.00 oere sil koraalorkest HYMNE konsertearje yn de Martinitsjerke fan Boalserd. As gasten binne útnoege de bekende sopraan Judith Sportel út Hoogeveen en it Schevenings Mannenkoor û.l.f. Jimco Zijlstra.

  Tsien jier lyn waard Koraalorkest Hymne oprjochte op inisjatyf fan dirigent/saksofoanist Jan Brens út Snits. Fia oproppen op Omrop Fryslân en yn it Sneeker Nieuwsblad kamen in 20-tal muzikanten út de hiele provinsje Fryslân nei it Bogerman College yn Snits foar de earste repetysje. Underwilens is de feriening útgroeid ta 30 leden, ôfkomstich út 20 plakken yn de provinsje.

  It jubileumkonsert sil in oersjoch biede fan de muzykwurken út de ôfrCategoriënûne 10 jier. Yn diverse kombinaasjes sille sopraan, orkest en koar mei de eigen pianist/dirigent Jimco Zijlstra in spannend programma bringe. Jimco Zijlstra dirigearet HYMNE yn “St. Anna” yn in  arrangemint fan Jan Brens.

  It Schevenings Mannenkoor sil yn ien wurk (“Dank sei Dir, Herr”) ûnder lieding stean fan de orkestdirigent. Ek sille de saksofoans ontinken krije yn in spesjaal foar it jubileum skreaun wurk. De lieten, dy’t it koar sjonge sil, binne foar it grutste part bewurke troch dirigint Jimco Zijlstra. Orkest, koar en Judith Sportel slute it konsert ôf mei de “Evening Song” (arr. Jan de Haan).

  Kaarten à € 7 binne te krijen by de yngong fan de tsjerke (in kopke kofje of tee yn it skoft ynbegrepen).

  Programma op 6 oktober:

  1. HYMNE: “Deep Harmony” )—-trad./arr.Jan Brens (1e muziekstuk 2003

  2. Openingswoord Lammert Knobbe – voorzitter HYMNE

  3. HYMNE:

  a.“Der Mond ist aufgegangen”—arr. Jacob de Haan

  b. “Licht dat ons aanstoot in de morgen”-arr.J.Brens (+Judith Sportel)

  4. JUDITH SPORTEL (zang) en JIMCO ZIJLSTRA (piano)

  (koorleden komen zingend op vanaf links vooraan in de kerk)

  5. Schevenings Mannenkoor ( koorleden gaan zitten links vooraan in de kerk)

  6. HYMNE:

  a. “Graduale” – Anton Bruckner

  b. “Peace like a river”—trad. (+ Judith Sportel)

  c. “St. Anna”—arr. Jan Brens (o.l.v. Jimco Zijlstra !!)

  d. ”Saxofoon-Hymne”-arr.Jan Brens (+Judith Sportel en Jimco Zijlstra)

  ————————-P A U Z E———————————–Skoft ————-

  7. HYMNE:

  a. “Meditation Divine Communion”                                                                                        b. “Meditation Spirit of the living God” —arr. Jan Brens

  8. JUDITH SPORTEL (zang) en JIMCO ZIJLSTRA (piano)

  (koorleden komen zingend op vanaf links vooraan in de kerk)

  9. Schevenings Mannenkoor (koorleden gaan links vooraan weer zitten)

  10. HYMNE:

  a. Harre meine Seele – E. Ruh

  b. uit Rode boekje nr. 124 (“Coventry Carol”)—koorleden komen op

  c. “It Âldershûs”—arr.Jan Brens (+1 coupl. Schevenings Mannenkoor)

  d. “Evening Song”- arr. Jan de Haan (+ Judith Sportel en koor)

  11. Sluiting met daaropvolgend HYMNE: nr. 101 uit Rode boekje (“Stracathro”)