• Oan jo de lof. Filmke

  Posted on december 26th, 2009 admin No comments

 • Krystkonsert 2009 yn de Martinitsjerke

  Posted on december 26th, 2009 admin No comments

  Koraalorkest Hymne hat op snein 21 desimber om 15.30 oere wer syn tradisjonele krystkonsert yn de Martinitsjerke fan Snits. Ek dit jier docht der wer in “gelegenheidskoar” fan mear as 100 leden út de omkriten fan Snits mei. Alde en nije krystlieten wurde ôfwiksele mei muzyk, koarsang en mienskiplik sjongen. De muzikale lieding is yn hannen fan Jan Brens. Tagong fergees – by de útgong in kollekte.

  Wa’t meisjonge wol yn it Krystkoar 2009 kin him/har opjaan by Jan Brens: 0515 425066 of

  jan.brens@home.nljan.brens@home.nl

  In pear wike foar de Kryst begjinne de repetysjes fan it koar. De sjongers komme krekt as de leden fan Hymne út de hiele provinsje. Om in goede ferdieling oer it koar te krijen dogge ek leden fan Laus Deo út Warkum mei. De repetysjes binne op 28 nev. en 12 des. fan 10-12.30 oere yn de Eastertsjerke fan Snits, Jachthavenstrjitte.

  NB It Krystkoar 2009 songt op 24 des. om 19.30 oere ek yn it St. Antoniussikehûs fan Snits.

 • Oan jo de lof

  Posted on december 26th, 2009 admin No comments

  De twadde CD fan Hymne is no te keap.

  Yn novimber binne de opnames makke fan de lustrumCD fan Hymne. Der steane wat mear bewurkingen op fan bekende komponisten. Hjir de nûmers dy’t der op steane


  Oan Jo de lof
   Koraalorkest Hymne û.l.f. Jan Brens
   
  1 U zij de glorie arr. J. de Haan 2,26
  2 Be still for the presence of the Lord Evans/arr. A.Blyth 2,51
  3 Serenity (Meditation) Eric Ball 6,10
  4 Gabriellas sang S. Nilson/arr. J.Brens 3,06
  5 Zum Eingang (út: Deutsche Messe) Franz Schubert 1,14
  6 Zum Sanctus (út: Deutsche Messe) Franz Schubert 1,27
  7 Gelobt sei Gott arr. J. Brens 3,45
  8 Selection Divine Communion A.W. Gullidge 6,51
  9 A little prayer Glennie/arr. R Childs 2,24
  10 St. Cuthbert J.B. Dykes 1,03
  11 Groot is uw trouw, o Heer arr. H. Oldenstijl 3,10
  12 Hymne of the rose arr. J. Brens 4,19
  13 Oan Jo de lof arr. J. Brens 2,55
  14 Hear wês mei ús arr. J. Brens 2,56
   De CD waard opnommen op 27 en 29 oktober en 10 novimber 2008 yn de Fermanje fan Snits. De foto op de foarkant is nommen yn de Martinitsjerke fan Snits trochHenk Doevendans. Sjoch foar ynfomaasje oer Hymne de binnenkant. Opname: Total Sound Service, Drachten.
 • Nije pauken

  Posted on december 26th, 2009 admin No comments

  De leden en bestjoer ha besletten om twa pauken oan te skaffen. Dat wie mooglik no’t Frits Zweed fan De Lemmer lid fan Hymne wurden is.As it moat kin hy him ek rêde mei oar slachwurk.